Eesti Mesindussektorisse sekkumise toetus 2023-2025

Toetust antakse mesindussektori tegevuskavas kavandatud tegevuste elluviimise eest, mis suurendavad mesindussektori konkurentsivõimet ja turule orienteeritust mesinike teadmiste ja oskuste parandamise, mesilashaigustega ja kahjuritega võitlemiseks materiaalsesse ja mittemateriaalsesse varasse investeerimise, mesilashaiguste ja mesindustoodete analüüsimise, teadusasutustega tehtava koostöö edendamise, tarbijate teadlikkuse suurendamise ning tegevuskavas kavandatud tegevuste elluviimiseks tehnilise abi andmise kaudu. Toetuse raames rakendatakse viite sekkumisliiki:

  • tehniline abi mesinikele ja nende organisatsioonidele
  • kahjurite, mesilaste haiguste, eriti varroatoosi tõrje
  • mesindustoodete analüüsimise laboratooriumide toetamine eesmärgiga aidata mesinikel oma tooteid turustada ja suurendada nende väärtust
  • koostöö teadusasutustega 
  • turunduse ja turuseire tegevused

Mesinike teadmiste ja oskuste parandamine

Kes õpib jääb nooreks
Uued ja paremad teadmised ja oskused avavad mesinikele rohkem võimalusi
Mesinduskursuseid korraldavad erinevad mesindusalaga seotud organisatsioonid

Usaldusmesinikud